Søg
 

Sammen om min vej

Sammen kan vi gøre en forskel

<23video src="//regionsjaelland.23video.com/12319104.ihtml/player.html?token=0c8dede7c9d5fcf02b2f04cb9f41eb35&source=embed&photo%5fid=17198972">​

Velkommen til Sammen om min vej  


 

Sammen om min vej var et stort kvalitetsudviklingsprojekt under Broen til Bedre Sundhed. Det gik ud på at skabe bedre og mere sammenhængende forløb for de mest udsatte borgere i Lolland og Guldborgsund Kommuner. På tværs af både sektorskel, faggrænser og politikområder. 

Projektet var støttet af Sundheds- og Ældreministeriet i perioden fra 2015 til 2017. Det er slut nu og en evaluering er udkommet i foråret 2018. Den kan du se i højre kolonne. 


Målgruppen

Projektets målgruppe var borgere, der ofte er indlagt eller har et komplekst forløb, eventuelt med en eller flere kroniske diagnoser. F.eks. diabetes, KOL eller hjertekarsygdomme. Måske kombineret med psykiske lidelser, misbrug eller sociale problemer.

Det var herudover et krav, at man er mellem 18 og 70 år, bosat i Lolland eller Guldborgsund Kommune og hverken terminalt syg, dement eller ramt af cancer. 

Se projektets inklusions- og eksklusionskriterier her. 

Deltagerne blev rekrutteret via akutafdelingen på Nykøbing Falster Sygehus, i psykiatrien, misbrugscenteret, hjemmesygeplejen, jobcenteret og via forskellige kampagner med plakater, flyers m.m. 


Baggrund

Borgere med et komplekst forløb har ofte mange og meget forskellige kontakter til social- og sundhedsvæsenet. De kan derfor let komme til at bevæge sig rundt i systemet, hvor hver fagperson sætter ind på hver deres front. Desværre uden at de mange indsatser altid er koordineret tilstrækkeligt på tværs.

 
Det giver dårlige resultater og den enkelte behandling får ikke den effekt, den burde få. Det er samtidig en dyr løsning – opgørelser har vist, at 1% af borgerne bruger op mod 30% af de samlede sundhedsudgifter.
 
Sammen om min vej har derfor haft som formål at være med til at sikre, at den samlede indsats bliver koordineret mere hensigtsmæssigt. Så den enkelte borger - og andre i samme situation - får et mere brugercentreret og sammenhængende forløb, og dermed en større effekt af den enkelte behandling.
 
Indsatsen

 
Med Sammen om min vej har vi taget udgangspunkt i den enkelte borgers perspektiv og hans eller hendes oplevelse af egen situation. Sammen har vi skabt et overblik over den enkeltes ressourcer og behov, og fundet ud af, hvordan vi i fællesskab kan skabe et bedre forløb. 

 
Det gælder ikke blot for den enkelte, men også i et større perspektiv: Vores team har undervejs fået samlet viden og erfaring, der kan være med til at sikre bedre sammenhæng, metoder og systematik generelt.
 Sådan arbejder vi

I projektets levetid blev mere end 200 borgere inkluderet. Alle har fået tilbudt en fast forløbspartner, der har hjulpet med at skabe overblik, koordinere og sikre sammenhæng på tværs. F.eks. mellem sygehus, psykiatri, praktiserende læge, hjemmepleje, bostøtte og jobcenter. 

 
Ideen er at sikre, at de tiltag, der bliver sat i værk matcher borgernes behov og spiller sammen på en hensigtsmæssig måde. 

Samtidig kan vi selv blive klogere på, hvor og hvordan vi bedst kan justere og udvikle vores indsatser, så det vi sætter i værk for den enkelte, også kan komme andre i samme situation til gode.


 

Metoden 

Sammen om min vej er baseret på en internationalt anerkendt metode, udviklet af Institute of Healthcare Improvement (IHI). 
 
Metoden har fokus på systematisk at inddrage borgerne og deres netværk i at udvikle og forbedre vores social- og sundhedsindsatser.
 
Målet er blandt andet, at opnå en bedre kvalitet, en øget patienttilfredshed og en fornuftig sundhedsøkonomi.
 
Metoden tager udgangspunkt i en lille gruppe borgere. Ud fra deres erfaringer udvikles en indsats, som vi efterfølgende implementerer og evaluerer.
 
Ideen er, at lade indsatsen vokse, fra fem deltagere til 25, 125 og til sidst 625 borgere.
 
Undervejs anvender vi en cirkulær metode til at udvikle vores indsatser. Det handler om fire faser: PLAN, DO, ACT, STUDY og kaldes også PDSA-cirklen.

 

PDSA.jpg 

Database

Som et led i Sammen om min vej er der udviklet en fælles database, der gør det muligt at måle udgifter til social- og sundhedsydelser på tværs af kommuner, region og almen praksis. På den vis kan vi se, hvordan en indsats et sted, kan få konsekvenser for både opgaver og økonomi et andet sted. Et nyt styringsredskab.

Læs mere om databasen her

Oprettet
12.01.16
Opdateret
17.11.20
Link til denne side:

​Kontakt

Sammen om min vej er slut. 
 
Er du borger, kan du i stedet kontakte Lolland og Guldborgsund Kommuner, der begge har valgt at fortsætte en lignende indsats: 
 
Guldborgsund: 
Telefon: 25 18 06 48. E-mail: 
 
Skriv "Særlig koordineret indsats" i emnefeltet. 

Lolland
Telefon: 29 43 07 33. E-mail: 
 
Skriv "ROK Lolland" i emnefeltet. 
 


Er du fagperson, kan du henvise borgere via MedCom. Både ved sundhedsfaglige og socialfaglige problemstillinger. 
 
Har du spørgsmål til projektet, kan du kontakte tidligere projektleder, Marianne S. Hansen,
på telefon: 25 18 03 41. 
Sundhedsministeriet til web2.jpg