Søg
 

Intro for vikar under COVID-19 på SUH

Orientering før introduktion for ansatte, der er indkaldt som vikarer på Sjællands Universitetshospital under COVID-19 beredsskabssituationen.

1. Introduktion​

Vi har lavet denne side til dig, der har tilmeldt dig via regionens COVID19 jobbank og er blevet udvalgt til at hjælpe os i denne ekstraordinære situation.

SUH er i en beredskabssituation, hvor daglige ledelsesmøder og udefra kommende opgaver gør, at opgaverne ændres løbende. Vi vil derfor bede dig forberede dig på at være fleksibel i, hvilke opgaver du skal løse. Du kan være tryg ved, at du tildeles opgaver ud fra en konkret vurdering af dine kompetencer, og at vi prioriterer oplæring/introduktion til opgaverne løbende.
Denne side består af en række emner, som vi mener, det er relevant, at du er opdateret på, og der vil være en del henvisninger til retningslinjer og officielt materiale, som vi beder dig om at orientere dig i.
Som start på din ansættelse vil du blive inviteret til en dags undervisning og efterfølgende aftaler du en følgevagt som en del af oplæringsprogrammet. Du bedes orientere dig i nedenstående inden introduktionen.

Hold dig gerne orienteret på den generelle Corona status i Danmark og i regionen via Coronavirus/COVID-19 i Danmark

Inden din første vagt bedes du læse de links og andet materiale din kommende arbejdsgiver eventuelt sender til dig.

2. D4 henvisning til relevante dokumenter

Under de enkelte emner, har vi oplistet relevante retningslinjer/D4 dokumenter. Enkelte links virker ikke, når du ikke er på Regionens netværk. Efter du har fået dit brugernavn, kan disse dokumenter tilgås via linket. Alternativt kan du søge på dokumentnummeret på Region Sjællands Dokumentportal. Her har du adgang til at læse dokumenterne uden at være logget på Regionens netværk.

Efter at have fået dit brugernavn kan du også tilgå D4 på mobile enheder – se vejledning D4 på mobile enheder.

Mange af retningslinjerne indeholder links til lommekort. Se vejledning om hvordan lommekort åbnes og udskrives.

Hold dig orienteret i dokumenter for COVID-19 via overbliksdokument (D4 DocID 626823)

3. Dokumentation i Sundhedsplatformen og registrering

Vi benytter elektronisk patientjournal – Sundhedsplatformen. Jobbankmedarbejdere anbefales at orientere sig i manualer og E-læringsvideoer inden de starter på afdelingen
 
Manualer samt E-læringsvideoer er tilgængelige på Region Sjællands internetside.
E-læringsvideoerne vil være beskyttet med et password.
Find materialerne på internettet her

Password til alle videoer er Hospital2018

4. Fortrolighed og tavshedspligt

Som medarbejder på SUH er du underlagt tavshedspligt. Dette kan du læse mere om i D4 DokID 333749 Intern D4.

5. Hygiejneregler og isolation

I den aktuelle situation vil vi bede dig være særlig opmærksom på de infektionshygiejniske retningslinjer og på din håndhygiejne. Et godt sted at starte er ved at gennemgå:

Film fra hygiejnesygeplejerskerne vedr. værnemidler:

Relevante D4 dokumenter

6. Den kritisk syge patient

Afhængig af hvilke opgaver din kommende leder ønsker, du skal bidrage til, får du relevant oplæring. Oplæring omkring den kritisk syge patient foregår på SUH som en kombination mellem at deltage i lokalt udviklet teoretisk undervisning, case scenarier, færdighedstræning og sidemandsoplæring. Helt grundlæggende kan du starte med at orientere dig i materiale til klinisk personale, som du finder her http://rediger.regionsjaelland.dk/For-ansatte/uddannelsesmateriale/nfs/Sider/Materiale-til-klinisk-personale.aspx

7. Hjertestop og brand

Du finder materiale vedrørende HLR på dette link:
 

8. Funktioner

Som udgangspunkt tildeles opgaver og funktioner med udgangspunkt i dine nuværende kompetencer og den oplæring, du vil få, således at vi udnytter din hjælp bedst muligt.

Når vagtteamet sammensættes tages der udgangspunkt i vores kompetenceuddannelsesplan således at der er repræsentation af personaler med forskellige kompetencer så alle opgaver kan løftes tilsammen. Kompetenceuddannelsesplanen finder du her:

9. Praktiske spørgsmål og svar

Adgang til sygehuset er begrænset, og sker fortrinsvis gennem hovedindgangen, de øvrige indgangspartier er aflåst og der er kun adgang med ID- kort. Vi skal derfor bede dig huske dit adgangskort, så du ligeledes kan identificere dig overfor vores vagter.
Adgangskort får du udleveret ved at henvende dig i informationen på din første arbejdsdag.
Du vil få udleveret uniformer i din kommende afdeling og få anvist hvor du skal klæde om. Uniform udleveres på ID kortet i tøjdepotet som du finder i kælderen.
Vil du læse mere om sygehusets ’skallukning’, og det påbud alle sygehuse har fået fra Styrelsen for Patientsikkerhed, kan du finde informationen her:
 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
24.03.20
Opdateret
13.11.20
Link til denne side:
Andre sider under SUH: COVID-19 uddannelsesmateriale
 

 Kontakt

 
KHR Uddannelse
Louise Berggreen
Koordinator
Alleen 15
4180 Sorø
Tlf. 21 32 04 48