Søg
 

Tilbud til medarbejdere

Hver enkelt afdeling vurderer, hvordan de forskellige tiltag bringes i anvendelse mest hensigtsmæssigt i deres hverdag, og hvordan medarbejdere, som kan få glæde af initiativerne, får adgang til dem.

Sikkerhedsbriefing

Sikkerhedsbriefinger er særligt relevante i situationer, hvor medarbejdere arbejder under pressede fohold, under uvante omstændigheder og måske sammen med nye kollegaer. Sikkerhedsbriefingerne er også en god anledning til at informere om eventuelle nye retningslinjer, der i forbindelse med pandemien kan skifte fra dag til dag.

Information om afvikling af sikkerhedsbriefinger tilgår afdelingerne med afsæt i: https://patientsikkerhed.dk/sikkerhedsbriefing-huddle/ 

Indsatsen er forebyggende og relateret til den aktuelle situation. Indsatsen bliver håndteret af ledere.

Actioncard: Hjælp til dig, der arbejder under pres

Der er udarbejdet et actioncard: Hjælp til dig, der arbejder under pres i samarbejde med Center for beredskabspsykologi. Actioncardet kan printes og hænges op på regionens akutafdelinger, COVID 19-afsnit, Intensivafdelinger mv. og kommunikeres til medarbejderne.

Anvendelse af Folkekirkens beredskab til samtaler med personalet

Folkekirken tilbyder samtaler med personale som ønsker det, på sygehuse med COVID-19 smittede patienter.

Hent actioncard

Anvendelse af Folkekirkens beredskab til samtaler med personalet

Folkekirken tilbyder samtaler med personale som ønsker det, på sygehuse med COVID-19 smittede patienter.

Oversigt over præster

Defusing

Der vil blive arbejdet med defusing (samtaler, når vagten sluttet), når det vurderes relevant efter følgende skabelon:

Alle samles – der skabes ro

 • Vagten rekonstrueres kortfattet
 • Alle har mulighed for at fortælle om tanker og oplevelser
 • Ingen går hjem med dårlige oplevelser, men tilbydes samtale på individ niveau

Indsatsen er forebyggende og relateret til den aktuelle situation. Indsatsen bliver håndteret af ledere.

Kontakt: René  Lindrum Toft, Beredskabschef, Præhospitalt Center.

Defusing - materiale.pdf

Tilbud af samtaler på individniveau

Ansatte kan tilbydes krisesamtale med Center for Beredskabspsykologis krisestøttenetværk. Tlf. 57 68 42 50.

Krisestøttepersoner stilles til rådighed for Region Sjælland af Center for Beredskabspsykologi. For samtlige krisestøttepersoner gælder det:

 • At de arbejder under tavshedspligt, men uden journalføring og/eller anden nedskrivning/dokumentation
 • At de er uddannet og har vedligeholdt deres uddannelse kontinuerligt hos Center for Beredskabspsykologi, som derfor kan stå fuldstændigt inde for deres uddannelsesniveau, kompetencer m.m.
 • At de er fungerende Krise- og Kollegastøttemedarbejdere på deres egne arbejdspladser

Krisestøttepersoner hos Center for Beredskabspsykologi har et indgående kendskab til kontakt- og relationsarbejde i forhold til kriseramte mennesker. De har et indgående kendskab til psykologien bag kriser, traumatiske hændelser og tilhørende reaktioner, og er uddannet i veldokumenterede metoder, der understøtter samtaler med kriseramte mennesker.

Andre tilbud:
Ansatte kan også modtage psykologisk krisehjælp via Falck Healthcare. Akut krisehjælp gives inden for 24 timer efter telefonisk henvendelse, og i særlige tilfælde kan der aftales responstid på 6 timer. Nærmeste leder kan rekvirere krisehjælp til ansat på tlf. 70 10 20 12 i alle døgnets timer. Der er responstid inden for 3 dage for øvrig psykologisk rådgivning, der ikke vedrører akut psykologisk krisehjælp.
Alle ansatte har desuden mulighed for at stille faglige spørgsmål via Corona Callcentret, på telefon 57 68 42 22, mellem 8.00-23.00 på hverdage og 10.00-18.00 i weekender og på helligdage.

Tilbud af samtaler på gruppeniveau

Bearbejdning af oplevelser på gruppeniveau er også en mulighed via Falck Healthcare. Nærmeste leder kan rekvirere krisehjælp til ansat i alle døgnets timer. Tlf. 70 10 20 12

Debriefing

Personalet tilbydes en debriefing, når der afsluttes en længerevarende opgave. Eksempelvis nedlukning af et COVID-19 afsnit. Der skal være to ledere af samtalen, der er uddannet i psykologisk debriefing, hvor der tages udgangspunkt i følgende skabelon:

 • Alle samles – der skabes ro
 • Indledning v. samtalelederne
 • Faktafase – frit baseret på oplevelser
 • Gruppedynamisk fase
 • Afslutning
 • Tilbud om samtaler på individniveau

Indsatsen er forebyggende og relateret til den aktuelle situation. Indsatsen bliver håndteret af ledere.

Ændret åbningstid og priser i kantinen

Alle kantiner på sygehusene har fra onsdag den 1. april 2020 åbent fra kl. 8.00 - 20.00 - 7 dage om ugen. Ringsted og Regionshuset er undtaget.

Fra onsdag den 1. april 2020 ændres priserne på kantineforplejningen, så de i højere grad svarer til de tidligere kendte prisniveauer:

 • Vare til 30,- kr. nedsættes til 20,- kr.
 • Vare til 20,- kr. nedsættes til 15,- kr

Plakat Kantine A4.pdf
Plakat Kantine A3.pdf

Oprettet
01.04.20
Opdateret
08.05.20
Link til denne side:
 

 ​Yderligere information

 
Psykosociale udfordringer for sundhedspersonale under pandemi:
 
 • Øget risiko for smitte – for den ansatte og dennes familie
 • Øget arbejdspres og belastning af arbejdsmiljø (bl.a. længere vagter, øget intensitet over lang tid med ukendt tidshorisont, fysisk begrænsning ift. brug af værnemidler, højere stressniveau hos ledere, kollegaer, patienter og pårørende, risiko for fejl og dødsfald, mindre fritid/, søvn mv.).
 • Øget behov for at skabe distance til familie og netværk samt øget risiko for stigmatisering og distancering fra omverdenen ift. den ansatte grundet bekymring for smitterisiko.