Søg
 

Lange ventelister venter efter COVID-19

Mange behandlinger er blevet udskudt på grund af COVID-19, og nu tages der fat på at indkalde patienterne

Alle kan ikke komme til på én gang, og med udsigten til en mulig tredje bølge, nærmer vi os sommer, før ventelister er afviklet og en normal hverdag er tilbage på alle afdelinger. ​
Region Sjælland er gået ned i beredskab de seneste uger og er på niveau 1. Regionens Forretningsudvalget har i den sammenhæng besluttet en række principper for, hvordan sygehusene vender tilbage til dagligdagen efter COVID-19 beredskabet, og hvordan patienterne med udskudte behandlinger skal prioriteres. En proces, der sker løbende over flere måneder, og som er meget afhængig af udviklingen i COVID-19 pandemien.
På grund af mange indlagte med COVID-19, har regionen samlet set måtte udskyde cirka 2700 operationer og 27000 aftaler på sygehusene. Samtidig er det nationalt besluttet, at patientrettighederne trådte i kraft igen den 1. marts.
- Presset fra COVID-19 har været stort, og det er fortsat ikke ovre. Det har betydet, at vi har været nødt til at udskyde mange behandlinger for at kunne håndtere pandemien. Samtidig har patienterne nu igen ret til hurtig udredning og behandling, siger Leif Panduro Jensen, koncerndirektør i Region Sjælland.
Principperne for tilbagevendingen til normal aktivitet er politisk besluttet, men hastigheden er afhængig af om der kommer en tredje bølge med COVID-19 indlagte, som de nationale myndigheder forventer. Hvis den udebliver, forventer Region Sjælland at kunne være tilbage ved den normale målopfyldelse på patientrettighederne sommeren 2021.
- Ventelisterne kommer i forvejen til at tage tid at indhente, og med en tredje bølge risikerer vi, at ventelisterne bliver større igen. Det trækker store veksler på personalet, og der kommer til at gå tid, før vi er tilbage i en normal hverdag på alle afdelinger, siger Leif Panduro Jensen.
Et af Forretningsudvalgets principper er, at trivslen skal sikres blandt personalet herunder også deres mulighed for ferie, efterhånden som vi vender tilbage til en mere almindelig hverdag.

Mest syge kommer først til

Nyhenviste patienter og patienter med udskudte behandlinger sidestilles i håndteringen ude i klinikken. Det betyder, at dem, dem der har ventet længst, får tilbudt behandling først, med mindre der er nyhenviste, der er mere syge.
 
- Vi skal give patienterne en tid, så hurtigt vi kan, men nogle kommer til at vente måneder, og som sagt vil en tredje bølge kunne slå os tilbage til start. Presset har været stort henover vinteren, og vi forventer ikke, at målopfyldelsen på patientrettighederne vil være lige så god, som den var inden COVID-19 i den kommende tid. Patienterne kommer til hurtigst muligt, og dem, der ud fra en klinisk vurdering har det største behov, kommer først til, siger Leif Panduro Jensen.
I første omgang tilbydes alle patienter, der har fået udskudt sin behandling, nu en ny forventet tid til behandling, med mulighed for at søge andre tilbud, hvis ventetiden er over 30 dage. Der gøres brug af privathospitaler, hvor det er muligt, og der er aftaler, for på den måde at være med til afhjælpe presset med at få behandlet de udskudte patienter.​ 

Fakta:

Forretningsudvalget har besluttet følgende principper for genoptagelse af sygehusaktivitet i Region Sjælland.
 
Patienthensyn
 • Aktiviteten øges i det omfang, det er muligt, så patienterne ikke skal vente unødigt på at blive udredt og behandlet. Der skal løbende ske en udvidelse af den planlagte aktivitet på afdelinger, hvor det er muligt. 
 • Der skal være sikkerhed for, at akut og kritisk syge patienter behandles, som det har været tilfældet under hele COVID-epidemien.
 • Der skal være sikkerhed for, at de mest syge patienter, der har fået udskudt deres behandling eller som er nyhenviste, behandles først, når aktiviteten øges. Dette sker ud fra en konkret lægefaglig vurdering.
Håndtering af COVID-19
 • Forsat sikring af kapacitet til behandling af patienter med COVID-19 på alle regionens akutsygehuse – både medicinske og intensive patienter.
 • Reduktion af smitterisiko skal fortsat prioriteres højt.
Personalemæssige hensyn
 • Der skal sikres tilstrækkelige værnemidler til personalet, og rengøringsniveauet skal være højt for fortsat at begrænse smitterisiko.
 • Der skal tages de nødvendige ledelsesmæssige initiativer til at sikre ferieafvikling og trivsel blandt medarbejderne, særligt blandt de der har bidraget til COVID-beredskabet.
 • Der flyttes ikke personale mellem sygehusmatrikler
Politisk/strategiske hensyn
 • Regionen skal hurtigst muligt leve op til tidsfristerne omkring udredningsretten og behandlingsgarantien.
 • Udsatte behandlinger vil blive afviklet løbende. Ligesom i 2020 vil der forudsætte meraktivitets-projekter på egne sygehuse samt øget brug af regionens Garantiklinik og privathospitaler.
 • Genåbningen skal være så økonomisk og driftsmæssig robust som mulig.
 • Udgifter til afvikling af udsatte behandlinger på egne sygehuse eller privathospitaler vil indgå i den aftalte opfølgning på budget 2021.
Læring af COVID-19
 • Innovative tiltag i sundhedsvæsnet skal fastholdes, herunder øget brug af virtuelle kontakter.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
10.03.21
Opdateret
10.03.21
Link til denne side:

Koncern Kommunikation og Presse

Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø

Send mail


Disse sider indeholder informationer til ansatte i Region Sjælland

Se også...

COVID-19 i D4
Find alle sundhedsfaglige vejledninger på forsiden af D4 (på regionens netværk).
Praktisk informationer
IT sikkerhed, VPN adgang, webmail mv.
COVID-19 uddannelsesmateriale
Her finder du retningslinjer, e-læring og vejledninger til Regionens klinikere og til dig, der er tilmeldt COVID-19 jobbanken hos Region Sjælland.