Søg
 

Klagevejledning

Hvis du ikke er tilfreds med den gymnasie- eller hf-plads, du har fået tilbudt, kan du klage.

Klagevejledning

Nogle gange er der flere ansøgere end der er pladser, og det betyder, at Fordelingsudvalget bliver nødt til at henvise dig til et uddannelsessted, der ikke er din førsteprioritet.

Lang de fleste kan dog starte på netop det uddannelsessted, der er valgt som 1. prioritet, men du kan bede Fordelingsudvalget om at behandle din ansøgning igen.

Klagemuligheder

Fordelingsudvalget skal genoptage sagen uanset grunden til klagen, men fordelingsudvalget er dog ikke forpligtet til at genoptage sagen mere end én gang.

Fristen for at klage er 2 uger efter du har fået at vide hvilken institution, du er optaget på.

Hvor skal klagen sendes hen?

Regional Udvikling er sekretariat for Fordelingsudvalgene og din klage skal sendes hertil:

Regional Udvikling
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Mail: regionaludvikling@regionsjaelland.dk
 

Kan jeg klage over behandlingen af min klage?

Hvis du fortsat er utilfreds med afgørelsen, kan du i nogle – men ikke alle - tilfælde klage til Regionsrådet.

Der kan kun klages over retlige spørgsmål i forbindelse med Fordelingsudvalgets afgørelse i genoptagelsessagen. Retlige spørgsmål angår overholdelsen af regler i vid forstand. Altså om love, bekendtgørelser og andre regler er overholdt, og herunder om reglerne er forstået, fortolket og anvendt rigtigt.

Derimod kan der ikke klages over skønsmæssige spørgsmål vedrørende fordelingsudvalgets afgørelser om fordeling af ansøgerne på de enkelte institutioner, herunder hvilke ansøgere der af kapacitetsmæssige grunde skal henvises til en anden institution. Skønsmæssige spørgsmål angår ofte rimeligheden eller hensigtsmæssigheden af en afgørelse, når alle tænkelige regler i øvrigt er overholdt.

En klage til Regionsrådet skal sendes til Fordelingsudvalget og skal være udvalget i hænde senest 2 uger efter, at afgørelsen er meddelt til ansøgeren. Fordelingsudvalget skal derefter udarbejde en udtalelse i sagen og give klageren lejlighed til inden for 1 uges frist at kommentere udtalelsen. Udvalget skal derefter videresende sagen, inkl. sin udtalelse og klagerens eventuelle kommentar, til Regionsrådet.

Regionsrådet træffer afgørelse om fastholdelse af fordelingsudvalgets afgørelse eller om ændring af denne til fordel for klageren.

Regionsrådets afgørelse kan ikke påklages til Undervisningsministeriet.

Se mere om klagevejledning i Optagelsesbekendtgørelsen.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
05.12.11
Opdateret
14.08.17
Link til denne side:
Andre sider under Gymnasie- og hf-optagelse
 

 Kontakt

 
Regional Udvikling
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 57 50