Søg
 

Sammen om min vej

Sammen kan vi gøre en forskel

 

Velkommen til Sammen om min vej  


Sammen om min vej er et stort kvalitetsudviklingsprojekt, der går ud på at skabe bedre og mere sammenhængende forløb for de mest udsatte borgere i Lolland og Guldborgsund Kommuner. På tværs af både sektorskel, faggrænser og politikområder. 

Projektet er støttet af Sundheds- og Ældreministeriet i perioden fra 2015 til 2017. Det er derfor slut nu og en evaluering ventes klar i foråret 2018. Herefter kan der politisk tages stilling til en eventuel forankring i drift. 


Målgruppen

Projektets målgruppe er borgere, der ofte er indlagt eller har et komplekst forløb, eventuelt med en eller flere kroniske diagnoser. Det kan f.eks. være diabetes, KOL eller hjertekarsygdomme. Måske kombineret med psykiske lidelser, misbrug eller sociale problemer.

Herudover er det et krav, at man er mellem 18 og 70 år, bosat i Lolland eller Guldborgsund Kommune og hverken terminalt syg, dement eller ramt af cancer. 

Se inklusions- og eksklusionskriterier her. 

Deltagerne er blevet rekrutteret via akutafdelingen på Nykøbing Falster Sygehus, i psykiatrien, misbrugscenteret, hjemmesygeplejen, jobcenteret og via forskellige kampagner med plakater, flyers m.m. 


Baggrund

Borgere med et komplekst forløb har ofte mange og meget forskellige kontakter til social- og sundhedsvæsenet. De kan derfor let komme til at bevæge sig rundt i systemet, hvor hver fagperson sætter ind på hver deres front. Desværre uden at de mange indsatser altid er koordineret tilstrækkeligt på tværs.

Det giver dårlige resultater og den enkelte behandling får ikke den effekt, den kunne have. Det er samtidig en dyr løsning – opgørelser har vist, at 1% af borgerne bruger op mod 30% af de samlede sundhedsudgifter.
 
Sammen om min vej skal derfor være med til at sikre, at den samlede indsats bliver koordineret mere hensigtsmæssigt. Så den enkelte borger - og andre i samme situation - får et mere brugercentreret og sammenhængende forløb, og dermed en større effekt af den enkelte behandling.
 
Indsatsen

Med Sammen om min vej tager vi udgangspunkt i den enkelte borgers perspektiv og hans/hendes oplevelse af egen situation. Sammen får vi skabt et overblik over den enkeltes ressourcer og behov, og finder ud af, hvordan vi i fællesskab bedst kan skabe et bedre forløb. 

Det gælder ikke blot for den enkelte, men også i et større perspektiv: Vores team får undervejs samlet viden og erfaring, der kan være med til at sikre bedre sammenhæng, metoder og systematik generelt.Sådan arbejder vi

Der er mere end 200 borgere inkluderet i projektet ved udgangen af 2017. Alle har fået tilbudt en fast forløbspartner, der har hjulpet med at skabe overblik, koordinere og sikre sammenhæng. F.eks. mellem sygehus, psykiatri, praktiserende læge, hjemmepleje, bostøtte og jobcenter. 

Ideen er at sikre, at de tiltag, der bliver sat i værk matcher borgernes behov. Og spiller sammen på en hensigtsmæssig måde. 

Samtidig kan vi selv blive klogere på, hvor og hvordan vi bedst kan justere og udvikle vores indsatser på tværs, så det vi sætter i værk for den enkelte, også kan komme andre i samme situation til gode.


Resultatet

Sammen om min vej vil blive evalueret i foråret 2018. Indtil da henviser vi til vores midtvejsevaluering. Den kan du se her: 

Midtvejsevaluering 

Se desuden historier om borgere


Metoden
 

Sammen om min vej er baseret på en internationalt anerkendt metode, udviklet af Institute of Healthcare Improvement (IHI). 
 
Metoden har fokus på systematisk at inddrage borgerne og deres netværk i at udvikle og forbedre vores social- og sundhedsindsatser.
 
Målet er blandt andet, at opnå en bedre kvalitet, en øget patienttilfredshed og en fornuftig sundhedsøkonomi.
 
Metoden tager udgangspunkt i en lille gruppe borgere. Ud fra deres erfaringer udvikles en indsats, som vi efterfølgende implementerer og evaluerer.
 
Ideen er, at lade indsatsen vokse, fra fem deltagere til 25, 125 og til sidst 625 borgere.
 
Undervejs anvender vi en cirkulær metode til at udvikle vores indsatser. Det handler om fire faser: PLAN, DO, ACT, STUDY og kaldes også PDSA-cirklen.

 

PDSA.jpg 

Database

Som et led i Sammen om min vej er der udviklet en fælles database, der gør det muligt at måle udgifter til social- og sundhedsydelser på tværs af kommuner, region og almen praksis. På den vis kan vi se, hvordan en indsats et sted, kan få konsekvenser for både opgaver og økonomi et andet sted. Et nyt styringsredskab.

Læs mere om databasen her


Artikel

Læs et fælles indlæg om Sammen om min vej fra tidligere regionsrådsformand Jens Stenbæk, borgmester John Brædder og borgmester Holger Schou Rasmussen her:  

Sammen kan vi gøre en forskel​


Oprettet
12.01.16
Opdateret
12.12.17
Link til denne side:Sundhedsministeriet til web2.jpg
 

 Kontakt

 
Broen til Bedre Sundhed
Alléen 15

Programkontoret
Annette Palle Andersen, programchef
Telefon: 29 17 46 36

Marlene Olsen, sekretær
Telefon: 42 28 57 03

Peter B. Iversen, chefkonsulent
Telefon: 93 56 62 33

Helle Bergholdt, analysekonsulent
Telefon: 93 57 00 17

Ditte J. Rasmussen, analysekonsulent
Telefon: 24 41 82 14

Sund Uddannelse
Gitte Porsmose, projektleder
Telefon: 20 54 25 12

Begge Hjul på Jorden/Hjernemad
Lasse Mogensen, studentermedhjælper
Telefon: 60 12 94 00

Sammen om min vej
Marianne S. Hansen, projektleder
Telefon: 25 18 03 41

Familie & Alkohol
Gitte Aagaard, projektleder
Telefon: 25 18 06 81

Kommunikation og presse
Suzanne Wittrock
Telefon: 30 84 30 06